Budget och bokslut

 

Budgetbehandlingen

Budgeten är kommunens huvudsakliga styrande dokument. I december varje år fastslår kommunfullmäktige vad som skall förverkligas under det kommande året genom att anta budgeten på förslag från styrelsen. Innan budgetförslaget når fullmäktige har det behandlats av de olika nämnderna och i kommunstyrelsen.

Till höger finner du årets budget och det senaste bokslutet.

Bokslut

Bokslutet för varje år ger på papper det som hänt i kommunen - både gällande vår verksamhet samt kommunens ekonomi, kapital och finanser.  

Inkomster

Kommunens huvudsakliga inkomster är skatteintäkter och landskapsandelar.

Kommunalskatteprocenten har de senaste åren sänkts i omgångar och uppgår i dag till 17,50 %, vilket motsvarar genomsnittet för Ålands landskommuner. Fastighetsskatten på byggnader för permanentboende avskaffades inför år 2009. Kommunens skatteintäkter täcker mindre än hälften av kommunens utgifter. Den främsta finansieringen kommer genom landskapsandelarna.

Utgifter

Enligt kommunallagen skall kommunen ”handha de uppgifter som den åtagit sig med stöd av den kommunala självstyrelsen och som ålagts den genom lag”. Detta innebär att kommunen delvis har obligatoriska uppgifter att fullfölja som inte kan väljas bort, delvis kan kommunen självständigt besluta om att åta sig även icke lagstadgade uppgifter.

Lagstadgade uppgifter är t.ex. skola, socialvård, daghem och äldreomsorg. Vilka kommunens skyldigheter är inom dessa områden framkommer i speciallagstiftningen. Till de frivilliga uppgifterna hör bl.a. kulturverksamheten. 

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015

Budget 2014

Budget 2013

 ¨

Bokslut 2016

Bokslut 2015

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Bokslut 2011

 

 

Kontakt

Kommundirektör


Tel. 018-49310
Fax: 018-49390
e-post

Adress:
Getavägen 2115
22340 Geta