Barn och familj


Ny lag om faderskapserkännanden från 1.1.2016

Läs mera här!

 

Underhåll för barn

Barn har enligt lag rätt till tillräckligt underhåll. Ifall ett barn inte bor varaktigt med den ena föräldern skall denna erlägga underhållsbidrag. Kommunens barnatillsyningsman handhar uppgörande av underhållsavtal. I de fall föräldrarna försummat att betala underhåll eller inte har möjlighet att betala underhåll betalar kommunen underhållsstöd. Ansökan om underhållsstöd riktas till socialkansliet.

Indexjustering av beloppet på underhållsbidrag. Läs mera här!

Vårdnad om barn och umgängesrätt

Målsättningen med Lagen om vårdnad av barn och umgängesrätt är att trygga barnens möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrarna. Om barnets föräldrar är gifta med varandra är båda vårdnadshavare och uppfostrare. Föräldrar som inte är gifta med varandra kan genom skriftligt avtal komma överens om att gemensamma vårdnadshavare, eller att vårdnaden anförtros den ena föräldern. Om familjeförhållandena förändras t.ex. i samband med skilsmässa ger lagen möjligheter att på ett smidigt sätt överenskomma om vårdnaden av barnen.

Föräldrarna avtalar då om

  • vårdnaden om barnen; boendet
  • umgängesrätten; om föräldrarna inte kan komma överens om avtalens innehåll avgörs ärendena av domstol och utlåtande inbegärs av socialnämnden.

Familjerådgivning

Geta kommun anlitar Folkhälsans tjänster inom familjerådgivningen. Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn ger sakkunnig hjälp i uppfostrings- och familjefrågor.  Klicka här för att komma till Folkhälsans hemsida och kontaktuppgifter.

Barnskydd

Om ett barns eller en ungs uppväxtförhållanden inte tryggar barnets eller den ungas hälsa eller utveckling, eller att barnet genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling skall socialmyndigheten stöda familjen, barnet eller den unga med förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder. Omhändertagande och vård utom hemmet blir aktuellt då inga andra åtgärder kunnat avhjälpa problemen.

Klicka här för information om barnskyddsjouren på Åland.

Utkomststöd

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom, eller på något annat sätt.

Blankett: Ansökan om utkomststöd

Blankett: Ansökan om fortsatt utkomststöd

 

Kontakt


Socialchef
Paulina Eklund

  

Tel. 018-431 530
Fax: 018-431 539
e-post

 

Adress:
Skolvägen 2
22410 Godby