Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet

08:59 06.05.2020

Information från Ålands landskapsregering:

Med anledning av att coronavirusepidemins spridning har avstannat i Finland har regeringen den 4 maj 2020 beslutat om en strategi för att stegvis avveckla de restriktioner som har införts under undantagsperioden. Det bör dock noteras att även om epidemin för närvarande är inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.
Beträffande kultur-, idrotts- och fritidssektorerna har Finlands regering tagit beslut om lättnader i restriktionerna enligt följande:
• Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
• Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni med specialarrangemang.
• Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.
• Från och med den 1 juni får följande offentliga lokaler öppna: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
• Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.
• Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
• Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker, bibliotek och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kommer social- och hälsovårdsministeriet att sända ett styrningsbrev regionalförvaltningsmyndigheterna om genomförande av dessa begränsningar för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
Landskapsregeringen omfattar som tidigare regeringens anvisningar och uppmanar kommunerna och andra aktörer inom nämnda verksamheter att beakta ovanstående. Landskapsregeringen återkommer snarast med ytterligare information.


Landskapsregeringens kontaktperson beträffande kultur, idrott och fritidsverksamhet är kulturchef Jan Ole Lönnblad, tel. 25 232, epost: jan-ole.lonnblad@regeringen.ax