Information med anledning av utfärdat undantagsförhållande 16.3.2020 p.g.a. coronavirus

10:46 17.03.2020


Som många säkert redan har konstaterat har Finlands regering idag 16.3.2020 meddelat att undantagsförhållanden råder i Finland p.g.a. coronavirusutbrottet. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med 13.4.2020.

Svenska YLE har sammanställt de åtgärder som införs. Dessa hittas på följande länk: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/16/skolorna-stanger-over-70-aringar-satts-i-karantan-och-kulturhus-stanger-har-ar

Man hittar även mycket information på Statsrådets hemsida:
https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Det som specifikt lyfts fram är följande gällande barnomsorg och skola som är ikraft från och med onsdag 18.3.2020:

- Skolorna stängs, vissa undantag för småbarnspedagogiken

- Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. Genom detta vill man trygga tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

- Skolorna stängs fram till den 13 april och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar beslut om elevspecifika specialarrangemang.

- Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Undantag för några få grupper:

- Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

- Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd.

Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars.

Maj

 1. Kommunfullmäktiges protokoll 3/2020 publicerat
 2. Byggnadstekniska sammanträder den 1.6.2020 kl: 19.00
 3. Geta kommun har anmält intresse att få en sommarpraktikant under somamren 2020!
 4. Ändrad plats för fullmäktigemötet på onsdag 27.5.2020!
 5. Kommunfullmäktige sammanträder den 27.5.2020 kl 19:00
 6. Kommunstyrelsen protokoll 4/2020 publicerat för påseende
 7. Avgiftsfrihet för barn i barnomsorgen och fritidsverksamheten har upphört den 14.5.2020
 8. Information om kommunens behandling av personuppgifter
 9. Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet

April

 1. Kommunstyrelsen protokoll 3/2020 publicerat för påseende
 2. Meddelande om stöd för ensamföretagare.
 3. Kommunstyrelsen sammanträder den 22.4.2020 kl 18.30
 4. Information angående eldning utomhus

Mars

 1. Geta Hemgård har besöksförbud på grund av coronaviruset
 2. Information med anledning av utfärdat undantagsförhållande 16.3.2020 p.g.a. coronavirus

Februari

 1. VALRESULTAT I KOMMUNALVALET

Januari

 1. Geta kommuns nämndreform - socialnämnden och skolnämnden upphör och styrelsen tar över ansvarsområdena

December

 1. Budget 2020 samt ekonomiplan 2021-2022
 2. Geta kommuns avgifter & taxor samt arvoden in individ- och familjeomsorgen år 2020

Juni

 1. Geta Gula Sidor 2019

Maj

 1. Tillgänglighetsutlåtande för Geta kommuns webbplats

November

 1. RAPPORT - RESULTAT FRÅN INVÅNARENKÄTEN.

Oktober

 1. Finström-Geta-Sund: Slutrapport och förslag på sammanslagningsavtal.

Maj

 1. Socialkansliet för Geta och Finström informerar ang. kommunikation via e-post

Februari

 1. Info Geta cancerfond

Januari

 1. Uthyrning av båtplatser Lökholmen

September

 1. Socialkansliets tjänstemäns besök i Geta

Maj

 1. Sotningsinfo
 2. Getabladet (info)