Kungörelse - antagande av detaljplan för Havsvidden 5

11:12 03.04.2018

KUNGÖRELSE

Till kännedom meddelas kommunfullmäktiges beslut (KFGE § 22/28.3.2018), att anta ny detaljplan avseende 2:90, 2:144 och 2:149 jämte planbeskrivning i Dånö by (”Havsvidden 5”).

Över kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan
kan besvär anföras till Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter
delfåendet av beslutet, vilket räknas från dagen för allmän kungörelse
per dagens datum 3 april 2018.

Närmare anvisningar ges enligt besvärsanvisning bifogad protokollet, som finns till allmänt påseende på kommunkansliet från och med 3 april 2018.

Protokollet kan även hittas läsas här.

På tjänstens vägnar, Geta, 03.04.2018,


Gustav Blomberg, k.dir