Kungörelse - antagande av detaljplaneändring för fastigheten 2:142 Dånö strandvillor

02:57 27.11.2017

Kungörelse - antagande av detaljplaneändring för fastigheten 2:142 Dånö strandvillor

[Den undertecknade kungörelsen hittas här.]

Till kännedom meddelas att Geta kommunfullmäktiges beslut av den 25.10.2017 § 37 angående antagande av detaljplaneändring för fastigheten Dånö strandvillor 2:142, Geta, vunnit laga kraft.

Över kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplaneändring kunde besvär anföras till Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Ålands förvaltningsdomstol har meddelat 27 november 2017 att ändring i beslut ej sökts inom stadgad fataljetid, varför beslutet är att betrakta såsom i laga kraft.


Geta den 27 november 2017
Kommunstyrelsen i Geta, genom  

______________
Gustav Blomberg
Kommundirektör