Information om föreningsbidrag 2020

09:32 09.03.2020

 PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV FÖRENINGSBIDRAG

GETA KOMMUN

antagna av kommunstyrelsen i Geta § 86/4.4.2016

Här kan du hämta blanketten.Idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och -grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om föreningsbidrag från kommunstyrelsen i Geta.

Föreningar som har ett betydande antal medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag.

I ansökan ska uppges de ändamål som bidraget söks för. Ansökan görs på särskild blankett. Sista dag för ansökan är 30.4.

Till ansökningen bifogas:

 verksamhetsberättelse

 bokslut

 verksamhetsplan

 budget.

För beviljande av bidrag ska samtliga handlingar finnas tillhanda.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen av bidrag i maj månad.

Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella villkor för användningen av bidraget.

Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar för rättelseyrkan. Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till styrelsen 14 dagar från delgivningen av beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).

Redovisning

Föreningen är skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Kommunstyrelsen har rätt att granska användningen av bidragsmottagarens bokföring och därtill anslutna handlingar för att utreda om bidraget använts på planerat sätt. Bryter bidragsmottagaren mot villkoren kan kommunstyrelsen kräva återbetalning av det beviljade bidraget i sin helhet eller delvis

Maj

 1. Kommunfullmäktiges protokoll 3/2020 publicerat
 2. Byggnadstekniska sammanträder den 1.6.2020 kl: 19.00
 3. Geta kommun har anmält intresse att få en sommarpraktikant under somamren 2020!
 4. Kommunstyrelsen protokoll 4/2020 publicerat för påseende
 5. Avgiftsfrihet för barn i barnomsorgen och fritidsverksamheten har upphört den 14.5.2020
 6. Information om kommunens behandling av personuppgifter
 7. Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet

April

 1. Kommunstyrelsen protokoll 3/2020 publicerat för påseende
 2. Meddelande om stöd för ensamföretagare.
 3. Kommunstyrelsen sammanträder den 22.4.2020 kl 18.30
 4. Information angående eldning utomhus

Mars

 1. Geta Hemgård har besöksförbud på grund av coronaviruset
 2. Information med anledning av utfärdat undantagsförhållande 16.3.2020 p.g.a. coronavirus

Februari

 1. VALRESULTAT I KOMMUNALVALET

Januari

 1. Geta kommuns nämndreform - socialnämnden och skolnämnden upphör och styrelsen tar över ansvarsområdena

December

 1. Budget 2020 samt ekonomiplan 2021-2022
 2. Geta kommuns avgifter & taxor samt arvoden in individ- och familjeomsorgen år 2020

Juni

 1. Geta Gula Sidor 2019

Maj

 1. Tillgänglighetsutlåtande för Geta kommuns webbplats

November

 1. RAPPORT - RESULTAT FRÅN INVÅNARENKÄTEN.

Oktober

 1. Finström-Geta-Sund: Slutrapport och förslag på sammanslagningsavtal.

Maj

 1. Socialkansliet för Geta och Finström informerar ang. kommunikation via e-post

Februari

 1. Info Geta cancerfond

Januari

 1. Uthyrning av båtplatser Lökholmen

September

 1. Socialkansliets tjänstemäns besök i Geta

Maj

 1. Sotningsinfo
 2. Getabladet (info)