MKB av Havsvidden AB:s detaljplaneförslag samt Havsvidden-komplexet (beslut, material och övrigt)

10:16 21.02.2018

Den 17 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen i Geta följande:

"Kommunstyrelsen konstaterar med anledning av behovsbedömningen att detaljplaneförslaget och övriga delar av Havsvidden-komplexet kan medföra betydande miljöpåverkan och beslutar att detaljplaneförslaget samt hela Havsvidden-komplexet kräver uppgörande av en MKB enligt 3 § 2 mom. i landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning, i dess lydelse genom LL (2012:49) om ändring av landskapslag om miljökonsekvensbedömning, och enligt 3 § i landskapsförordningen (2012: 50) om miljökonsekvensbedömning samt bilaga II till MKB-direktiv 2011/92/EU och att detta beslut är resultatet av kommunstyrelsens sammanvägda övervägande om betydande miljöpåverkan, i enlighet med beredningen ovan samt i enlighet med Kst § 165/6.9.2016."

Beslutet är taget enligt Kst § 189/17.10.2016. Protokollutdraget finner ni här. 

Detaljplaneförslaget finns hittar ni här och planbeskrivningen här 


Material, protokoll och inbjudningar:

Slutgiltig MKB Havsvidden utan bilagor - kontakta kommunkansliet för att också ta del av bilagorna(publicerad 15.6.2017)

Utkast till MKB Havsvidden (publicerad 10.5.2017)

WSP:s behovsbedömning av detaljplaneförslaget

Inbjudan till rådgörande sammanträde med anledning av MKB (endast för myndigheter).

   - Protokoll från det rådgörande sammanträdet den 22 november samt kulturbyråns kommentarer och tillägg till protokollet enligt bilaga 


Infrastrukturavdelningens (LR) utlåtande avseende Havsviddens MKB

Protokoll fört vid avgränsningssammanträdet den 7 mars